Del 1800, te duta la valèdes dintornvìa l grop del Sela, l'era n grum de picui paìjes, fac de pecia cèses, ma na gejia, bendeché gnengola, con sie pìcol ciampanil no la mencèa mai.
La cèses les era fates sù con sasc scadré e da mez n sù les era corides con brees bela spesses; ence la stues e la cambres les era fedrèdes con de bie tulins de pec.
I traversc del cuert i era beleche semper de lèrsc e ence i barcons i era bie jagomé aldò del voler e del gust de l'artejan.
L tobià, co la stala da la man a postern de la cèsa, ence no podea mencèr.
Te un de chisc paìjes stajea Orsolina, che l’era na beza gustegola, de bon cher e co na gran voa de se emparèr n mistier da fèr con sia mans, desche la sartora.
Ence sia famea, desché dutes inlouta, aea dotrei pré sa mont e ciampes te val, che vegnìa rencuré per la bièva, per la sièla e per i pomes de tera. Te ort vegnia semenà salata e capusc.
Orsolina l'aea trei frèdes ma no l'aea sores. Ela l’era la mendra de la famea. Sia mère la ge volea n muie de ben, jache l’era na beza valenta e la no se fajea mai dir doi outes canche sia mère ge dajea zeche da fèr o canche la cognea didèr te cèsa, enceben che la jia a scola duc i dis con sia tabela e sie grifel. Inlouta no l'era pa tenc de codejìe desche aldidanché e canche l maester aea vedù che i scolees aea fenì de scriver o de contejèr, se descancelèa dut per poder durèr la valiva piata amò n’outa. Un soul liber, che fosc no l ruèa a 100 piates, l'era assà per i prumes doi egn de scola per emparèr ite chel che fosc aldidanché (enceben che duc i scolees à n gran prossach con ite dededut) i no empèra nience te cinch egn!
Orsolina la no larmenèa se la cognea lurèr da n scur n l'auter. Defat sie père l’era demez en Svizra da Pèsca enscin ai Senc e doi de si frèdes i lurèa de murador e de manoal a Maran. Demò l maor, Vito, l restèa a cèsa per arèr, seèr, fèr ite l fegn, strutèr legna e la fèr sù per n’aer assà per dut invern.
Podede ben ve pissèr: la mère de Orsolina la no era più tant jona e la era ence mesa crochia e donca l lurier per Orsolina da d'aisciuda enscin d'uton l’era zis grief, anter jerjenèr, zapèr ca, ge dèr tera ai pomes, rencurèr l'ort e i ciampes, remonèr i pré, sfregolèr grascia, e coscita inant.
No se’n pèrla pa nience de canche la cognea seslèr, fer sù manes o frelèr per dapò aer pan e òrc per l'invern. De aost la jia a mont con sie fra Vito per fèr ite l fegn e restelèr.
Canche Orsolina l'à abù 15 o 16 egn la ge à preà a sie père che l la lasce jir apede na sartora o na femena che saea mingol cojir, jache l'aea na gran gaissa de emparèr a fèr chest mistier. Sie père (che l'era n om grovech e ence mingol catif e pertendegol) l ge à responet che dant se con se rencurèr i fac de cèsa.
I doi frèdes che jia a la foresta i no se cruzièa trop , ma enveze l fra più veie, Vito, l larmenèa canche Orsolina se entardivèa mingol a jir te stala a moujer la trei vaces e a ge dèr l birot a la vedeles. O amò piec, canche no la ge ruèa a fèr dut belimpont coche Vito comanèa, sibie a scoèr sù dal sterdujum e da la grascia i ponts de stala, che a enjignèr la brenteles coi fiorimes (canche n’era). Pissèr che chest tant sozedea pa demò vèlch sera d'invern, canche Orsolina podea jir da la sartora a emparèr a cojir. Che bel che ge saea poder stèr apede a sta Filomena (che l'era na solarina). Les se la contea sù e les se entenea belebon, ence se vèlch outa Filomena la ge fajea dir sù la corona con duta la glories per duc i parents e i malé che la cognoscea. Les se passèa la festes o la domenies a fèr co l'acherle. Vèlch outa les se la ciantea sù, jache per tirèr l sorafil e per tachèr i drucheres e i botons no ocor esser semper aló col pensier.
Orsolina per doi invergn la se à fat duc i dis 3 km a jir e 3 a vegnir de retorn a cèsa. Chi egn l'invern l scomenzèa jà de november e beleche semper la neif la era belebon auta, ma la voa de fèr la sartora la era zis grana e la giornèdes apede Filomena les passèa en prescia. La veiata la se tolea del temp per ge ensegnèr miec che la podea e Orsolina l'aea na bona man, coscita che jà da fin de pruma dut ge garatèa delvers.
La se pissèa de poder na dì fèr dut enstessa e la se ensomeèa duc chi bie guants, chela bela plus, chela bela viestes, chi bie gramièi, chela ciameijes e chi corpetins da la festes che na dì l'aessa fat per se vadagnèr dotrei corones.
Orsolina, paruscenta coche la era, la era benvoluda da duc te chel pìcol paìsc. Duta la domenies la ciantea te gejia con sia bela ousc.
Apontin un di ultimes dis che la jia a cojir, sul fenir de l'invern (l’era jà mingol ciaut e ti pré a soladif se vedea jà ciutèr sù i porcelins) Orsolina la jia dò n vièl dalenc da la strèda engiarèda, mìngol per jir più sorì e mìngol ence per la scurtèr, canche, endèna che la era dò che la scutèa ciantèr i ucìe e che la ge vardèa a la vischies che les scomenzèa a fèr sù i mici, fora de n bel seren, ge rua te dò la schena n om che ela cognoscea. Chest om, gran e fort, l la spenc te anter i ruscons e …. Podede ben ve pissèr che che l'é sozedù. La pere Orsolina l'à ben proà a se defener ma el l'aea n sforzin e l'é stat bon de la leèr e soraldut de ge fèr trìola co na brìtola.
Dò n trat, nience tant lench, ma che a ela ge à sapù n ebicait, l l'à molèda e l ge à dit che la no favele pa con nisciugn, che se no, la pruma outa che la fossa passèda aló, l l’aessa scortelèda e che l fossa pa ence stat bon de ge picèr fech al tobià.
Sta pera cossa de empruma 19 egn, duta sperduda e mesa sgrafèda sù, col guant dut paz, inlouta no la saea amò nia de la vita e de chel che aessa podù amò sozeder. Coscita l'à chierì de sconer dut; la no se à fidà dir nia a nisciugn. Demò no la era più agegra e contenta desche dant. Sia mère, sessaben, la se n’à ben adat che zeche no jia, ma inlouta l'era dut "tabu'", de robes de chesta sort no n vegnìa mai rejonà. Amò apede, con sie père coscita streng e catif e con sie frà Vito nia neto douc, la se à tegnù dut daìte. Per ela chesta l'era stat na desgrazia grana e, amò piec, canche la se n'à adat che la era dò che la spetèa n pop, la se à destrametù patoch.
L'é passà dotrei meisc e pian pian l'à cognù se slarièr la rocia o se tegnir avert l camejot sul dedant e se scuerjer col gramièl. Zacan chi de cèsa i se n’à ascort e en chela dì Vito l l’à empienida de pugnes, sbachetèdes e enjuries. Che l'era na sdroa, na traucena e dut l rest. Sia mère vaèa e la no podea dir nia. L'era n scandol per duta la val.
En chela sera, zenza cena, la se à logà te tobià, jache Vito l l' aea serèda fora de cèsa.
La dì dò, dadoman, l'à troà zacan l coraje de jir dal curat, che l'era na persona bona che entenea la meseries e i cruzies de chel pìcol paìsc.
Sta pera Orsolina, endèna che la se confessèa, la é stata bona de ge contèr a don Piere coche la era jita, (jache la saea che l preve l'aessa cognù se tegnir al secret de la confescion). Don Piere, per no endrezèr de autra meseries, l ge à conseà de perdonèr, jache se tratèa de n om che aea femena e bec. Dapò l'é jit dal père e da la mère de Orsolina per ge dir de la perdonèr, jache ela la no ge n podea nia de chel che l'era sozedù.
L curat l'é stat bon de ge fèr azetèr a la famea chesta "volontà" del Segnoredie, ma sta pere Orsolina per si frèdes l’é scialdi restà na "sdroa" e i é doenté amò più partendegui che dant con ela.
No i la tegnìa più desché na sor, ma demò desché na mascèra. I ge trajea bendeché jù per l mus chel che l'era sozedù, enceben che ela la no ge n podea nia.
Dò dotrei meisc, l'é nasciù n pìciol, pitost pìcol ma belot e san (amancol chela consolazion).
Chest picol Bepin l'é vegnù sù valent ma i bèrbesc i era zis catives con el; mai na parola bona. No i ge dijea mai Bepin ma semper "bastèrt" e sta pere Orsolina canche i lo maltratèa la no se fidèa dir nia.
Per grazia, chi doi bèrbesc i era al lont da d'aisciuda enscin d'uton e coscita l'era mingol miec.
Bepin à scomenzà a jir a scola e pian pian l'é doentà gran.
Sobito dò l'à cognù ence el jir a se la vadagnèr. A cèsa l stajea manco che l cognea; l vedea coche sia mère vegnia tratèda e l ge n padìa. Per fortuna, no l'aea chel burt carater e chela cativeria desche si bèrbesc ma a stèr a la foresta e da sia mère l'aea emparà che paa semper la speisa esser bogn e valenc e che coscita se pel stèr en pèsc con sè enstesc.
Dal 1914 l'é crepà fora la gran vera e Bepin se à anunzià volontarie, jache a cèsa l no era bon de stèr.
Aló l sentìa semper si bèrbesc che ge dijea bastèrt; alincontra anter i sudé i era duc valives e con si compagnes l se troèa delvers.
Te Fascia no l'é più vegnù de retorn. Sia pera mère la no é mai vegnuda a saer se l'é jit mencià, o se l'é stat ferì o fosc ence mort.
Dò la vera, per fortuna, i frèdes de Orsolina i se à duc maridà. Un de ic l'é ence se n jit "capelan" te n auter paìsc, (inlouta a chi che jia a stèr te cèsa de la sposa i dijea che l'é jit "capelan"). I etres doi, maridé che i é stac, i à lascià ló de se entrameter te si fac e ela, zacan, l’à abù rechia da la cridèdes e ence manco ciameijes e scufons da rejentèr e concèr.
Orsolina la é morta n muie de egn dò, zenza poder se strenjer al cher sie fì Bepin, zenza mai poder ge portèr n fior sun fossa o saer se fosc l fossa stat vif zaolà e l stajessa ben, coche vèlch outa la se ensomeèa.
Ma a chel Crist te cortina, apede chela gejiola, i fiores, enscin a canche Orsolina à vivù, no i ge é mai mencé.