Sabine Piazza ie nasciuda a Persenon y chersciuda su a Urtijëi ulache sta nce mo ncuei. Do si stude dla storia tl’Università de Dispruch, per chël che la à nce giapà n stipendium, àla scumencià a nsenië tla Scola d’Ert de Urtijëi. L nteres de Sabine Piazza se cunzentrea dantaldut sun la storia dl ‘800. Defati, àla scrit si tesa de laurea sun la storia dla medejina te Gherdëina y si lëur de dotorat de nrescida sun l sustëni di pueresc a Urtijëi tl ‘800. Ti ultimi ani àla cialà tres y cataloghisà duta la documentazion plu vedla dl archif dl chemun de Urtijei, propi chëla che va nchin ala fin dl 19ejim secul. De chisc documënc àla metù adum n liber de crissa, chël che per tudësch vën tlamà n “Findbuch”, uel dì, n indesc dl material de documentazion dan man tres chël che chi che ulëssa fé nrescides possa plu saurì se deriejer y giapé ora documënc sun la tematiches che ti nteressea n cont de avenimënc suzedui tl raion dl chemun de Urtijëi.

Gana: Cie es’a tu scuviert canche te és laurà ora l “Findbuch” dl archif dl chemun de Urtijëi?
Sabine Piazza: L me sà na granda sun tan de ntraunides nteressantes che n vën sëura ti cialan ai documënc dl archif. Nce sce n miena che ala storia de Gherdëina ti iesen bele jic do assé, sautel uni iede inò ora zeche de nuef. Dantaldut me da i scric da ntlëuta la mprescion che l ne ie nia vëira che “zacan fova dut scialdi plu scëmpl y plu saurì”. N vëij che uni tëmp a si problematiches.

Gana:
Ce sort de documënc ie pa cunteniì tl archif?
Sabine Piazza: Tl archif de Chemun abinen i documënc che à da n fè cun la cumpetënzes dl chemun. Davia che l chemun modern se à permò costituì tl 19ejim secul possen udëi, che la cumpetënzes dl chemun ie chersciudes cun l passé dl tëmp. Ntëur l 1780 se cruziova la “Malgrei St. Ulrich” tla sunieria de Gudon/Gufidaun dantaldut mo dla “rejons de pastura” (Almrechte) y dla cura dl’anes (Seelsorge). Dantaldut do i ani sota l guviern dl Bayern (1805-1814) à po l chemun sëurantëut for plu y plu cumpetënzes. L messova se cruziè dla sanità (cures per amalei y dlavees), dla scola, dl sustëni di pueresc (Armenfürsorge), dl orden publich y dla polizai, dla costruzions publiches, dla “chëutes y sambën dl militer. La usanza dl “ji a tré zedules” vën propi dal fat, che i jëuni messova jì a se lascé cunscidré da n dutor y po, sce i fova de bona sanità, tré na zedula. L univa trat ala busca per crì ora chi che messova ji a fé servisc da militer.

Gana: Cie possen pa dut nriescer da chisc documënc?
Sabine Piazza: Coche dit, i scric dl archif ie mpue n spiedl dl lëur dl chemun tl ‘800. Pervia che l chemun ie l livel plu bas che reprejentea l stat (unterste staatliche Verwaltungsebene) y ie daujin ala jënt, giapen na bona vijion dla vita da uni dì te n raion (te chësc cajo l chemun de Urtijëi).

Per fé mé n valun ejëmpli: N abina lëtres mandedes da tei de Gherdëina che stajova a Paris (datrai nce scrites per franzëus) o te n’autra zità europea. Tl 1880 ti scrij n Conte Giuseppe Telfner da Roma al chemun de Urtijëi, da ulache univa si antenac. É pudù nrescì che Giuseppe Telfner (1836-1898) fova un di costrutëures plu mpurtanc de ferates dla Talia. Ël à nce proietà na gran linia dla ferata tl Texas, che ie mo al didancuei cunesciuda sciche “Macaroni Railroad”, ajache per la fé su àn dat da lëur a 1.200 lauranc talians (ëi univa dantaldut dala Provinzia de Brescia). Per lecurdé l costrutëur ti àn nchinamei dat inuem “Telferner” a na zità dlongia chësta linia dla ferata.

Zënzauter ne abinen nia me inuemes de persones cunesciudes, ma dantaldut iel documentedes ntraunides dla pitla jënt. N possa suvënz liejer de persones straufedes per “Holzfrevel”, l rubé lënia tl bosch de chemun. Sciche tl cajo di cater mutons de Franz Bergmeister da Palvats:

“Der provis. (=provisorische) Waldaufseher Franz Holzknecht erstattete Bericht, daß er während dieser Tage 4 Söhne des Franz Bergmeister zu Balvates (sic!) hier, beim Holzdiebstal betreten habe. Dieselben haben nämlich 2 Zirbel von je 12 Fuß Länge u. 1 Durchmesser von 2 Zoll nach Hause geliefert.”

L fej mprescion a liejer che Franz Bergmeister ova 11 mutons danter 3 mënsc y 16 ani, che la fëna ti fova morta dan puec mënsc. Ala fin fej l “Gemeindevorsteher” da ntlëuta dumanda, che i cater mutons ne vënie nia cherdei dan sunieria, davia che la miseria dla familia fova tan granda:

“Diese 4 Söhne stehen im Alter von 16 bis 11 Jahren verstehen die deutsche, und auch italien. Sprache nicht, in Armuth u. Mangel an allen nötigen Kenntnissen aufgezogen, besitzen weder Schuhe noch andere Kleider, womit sie sich irgendwo zeigen dürften, - befinden sich überhaupt in einem so herabgekommenen Zustand, daß ihnen die Befolgung der Vorladung rein unmöglich wäre (…)”.

Tel stories me fej mprescion. Nce sce suvënz vëniel dit che ntlëuta fovel te truepa families na drëta stënta, se stentun (dantaldut i jëuni) a crëier chësc. L ie per ch’sta stories de vita che l me sà tan nteressant jì tl archif – sce l ne fossa nia tan nteressant po jissi sambën dant da mont su (scebën che suvënz vedi pa bën ënghe samont). L archif ne ie nia l post da stufé cun scric plëns de stuep, coche trueps se l nmagina, ma l ie n viere tres chël che n possa cialé de reviers tl tëmp.

Gana:
Suvënz ti cëlen ala storia, dantaldut a chëla plu dalonc da nëus, sciche sce la fossa stata n tëmp lonch zënza de gran mudamënc y almanco per la jënt ala bona, zënza truepa ntraunides. Ie pa chësc nsci?
Sabine Piazza: L ‘800 ie plën de gran mudazions. Gën se nmaginen che Gherdëina fova na valeda stluta y che la jënt ne ruova nia lonc, povester nchin a Bulsan. I scric dl archif mostra n’autra realtà: Truep jëuni jiva a sté dalonc, suvënz te de majera ziteies ulache i abinova da lëur. Te Gherdëina fovel tla segonda metà dl 19ejim secul truep fulestieres, dantaldut tei da raions talians, che univa a petlé. Uni temp à si dinamiches, si mudazions, si problematiches. Y l univa bele ntlëuta strità dan sunieria, per ejëmpl sce n paur vardova si biesces nzaul ulache l ne ova nia la rejon.

Gana:
Co se à pa purtà pro l svilup di stac y la sëurantëuta dl cuntrol dl stat?
Sabine Piazza: Chësta ie na dumanda bendedò ria. A l dì n curt: L stat modern ie basà sun de plu seves: L aministrazion (chësta ie stata moderniseda plu y plu, nce crian i chemuns), l cuntrol dla populazion cun metodes de registrazion nueves (cumpededa dla populazion, listes dla chëutes, cataster …) la scola y.n.i. Truep storics ie dla minonga che l prozes che ëi tlama “Sozialdisziplinierung” – disciplinazion soziela – fej nascer l stat modern. “Sozialdisziplinierung” uel dì: La jënt vën “disciplineda” te de plu viers – la sà da scrì y da liejer, ie lezitënta tl lëur (tl ‘800 vëniel straufà persones che ne uel nia lauré, “arbeitsscheue Individuen”), ti va do ai duvieres che l stat dà su (paië chëutes, servì tl militer). L prozes che n tlama “Industrialisierung” (na mentalità che auza ora la mpurtanza dl lëur) y l prozes dla nasciuda dl stat naziunel modern – chisc doi svilups che caraterisea l 19ejim secul – taca adum.L stat modern à n brac lonch che arjonj l zitadin singul: Sce l uel se spusté, adrovel n pas. Sce l uel jì a “hausieren”, a vënder si marcanzies da porta a porta, po adrovel n’ autorisazion. Sce l ie amalà y nia bon de lauré, po saral n dutor che cunstatea si cundizions de sanità y sce l à l dërt de giapè cures debant. L cuntrol dl’aministrazion statela ie for deventà majer tl ‘800.

Gana:
Tan giut es’a abù a fé chësc lëur y co es’a laurà?
Sabine Piazza: Ie é scumencià tl 2012. Davia che ne son nia mé da abiné te archif, ma ei nce da fé te scola durela sambën mpue plu giut. Sce dut buta, po ulëssi dant o do dé ora n pitl liber cun la trascrizion di documënc plu nteressanc (davia che i ie scric tla vedla scritura tudëscia iel de bujën d’i trascrì). A chësta maniera pudëssa uni un che à nteres se liejer do una o l’autra ntraunida – nia pueces ie nce scialdi da rì!