L fova n iede doi croc che fova tumei te na scudela de brama. Bel snel se ài rendù cont che i fossa jic sot, ajache l ne fova nia mesun nudé te ch’la massa tocia. Tl prim zaperlòvi dassënn per ruvé sun l ëur dla scudela, ma l ne juova nia – i fova mé boni de raudlé su la brama tl post ulache les fova y i manaciova de jì sot. I croc scumenciova a sentì che l fova for plu y plu rie ruvé cun l cë sëura l’ega y tré l fla. Un di doi à dit bel adaut: “Ie ne son nia plu bon de ruvé ora da tlo! Te chësta roba ne pòssen nia nudé! Ajache murirei mpo, ne savëssi nia percie che n dassëssa slungé chësta struscia. Ie ne n’ulëssi nia murì per gauja de fadies che ne porta a nia.” Pernanche la ova dit chësc àl lascià de zaperlé y ie jit sot tla brama tocia.

L auter crot, che ova l cë plu dur, à dit: “N ne possa fé nia per ti vester a chësc malan, ma ajache murirei mpo, ulëssi gën cumbater nchin che tire l’ultim iede l fla.” Nscila àl inò metù man de zaperlé y ti à dat de piesc, zënza jì inant de n zentimeter. Truepa ëures ie passedes nchina che te n iede... la brama se à trasfurmà te smauz dal blo’ zaperlé, pedalé y mené de piesc. L crot à fat n gran saut y ie ruvà sun l ëur dla scudela. Da iló se n iel pona sautà a cësa ciantan dut cuntënt.

Nce nëus pudessan fé te nosta vita mpue’ plu coche “l crot zaperlon”. Sce la bolp aspieta mé che la gialines toma ju dala stangia, pona vàla a cësa cun l magon uet. Sce n se proa y à legrëza cun n’atività che n fej, pona rùven inant. Uni atività che fajon, dëssa unì fata cun legrëza. N dit cinëisc nes l porta dan i uedli a na maniera plu tlera: ”N à suzes tla vita, mé sce n s’la rij.”

Traduzion da Jorge Bucay

Autora

Sofia Stuflesser
Culaboradeura

ie nasciuda ai 26.07.1994 a Persenon. Do la scola mesana àla fat l lyzeum de rujnedes a Bulsan. Tl mumënt studieiela storia, storia dl'ert y biologia tla Università de Dispruch. La à laurà doi d'insteies pra la Usc di Ladins y scrij for inò articuli per la lies, per la butëiga dl mond y de zënza vel’ manifestazions.