Gé son nasciuda te l’an de la criji en America e sessaben che ence chiò chi che aea da che fèr con lurieres gregn, chi che aea scioldi e roba i se n’à ressentù. L’é desché na cedena e dant o dò, la é ruèda ence per i pìcoi.
Chiò te Fascia, gé siere beza e no entenee nia, ma canche é scomenzà a jir a scola me n’é adat che l’era egn zompes per duc. La families con n muie de bec (e enlouta l’era la gran pèrt) stentèa a se parèr.
A scola vigni lapisc e vigni codejel l vegnìa comprà con fadìa e per grazia che enlouta i maestres i ne fajea tegnir cont. Per scriver n burta, i ne dijea de se fèr fèr n “straccetto” da noscia mère che la cojìa dessema con fil e voia, na carantina de sfoes fac col revers de veia piates de calandèr taèdes fora co la forfesc e i ne fajea scomenzèr a scriver sunsom a vigni piata del codejel, no se lascèa fora nience na riga e enceben che se fenìa l componiment o la poejìa beleche junsom la piata, cognaane scomenzèr chel auter sobito sotìte, e no scomenzèr te na piata neva, coche se fèsc aldidanché.
Anchecondì, stente a creer a dut chel che vegn trat demez a scola; l’é la maestres enstesses che les ge fèsc scomenzèr ai scolees vigni ejercizie te na piata neva, ence canche te chela dant l’é stat scrit demò na riga.
Sessaben che enlouta ence l gramièl l vegnìa jontà man man che se vegnìa gregn. I ciuzé i cognea durèr n bel pez e i vegnìa compré gregn e granenc e dò i ge vegnìa passé ai frèdes più pìcoi, arsolé con curam veie o, vèlch outa, ence con soles veies o adertura con tòc de copertons de la rodes (e, se con dir che chi che aea na roda, i era pa jà anter i fortuné).
I ciampes i era duc luré, semené a bièva, sièla, òrc, capusc, pomes de tera e coscita inant. Ti orc no l’era pa tenc de fiores desche aldidanché ma, enveze, salata, ravasales, cigoles, carates, teghes, etz; dut roba da poder dant o dò meter te fana o se la magnèr cruva. E canche l’era d’aisciuda se manèa i bec a megol o a barùgoles fora per chisc pré e d’istà se jia fora per chisc bosć a coer ampieries, ampomoles, garnetes e cialveises per chejer ite conserves, da magnèr coi amelec o ence apede la polenta.
Chiò entorn, per grazia, la jent, per la gran pèrt aea na majon e amancol se se sparagnèa l fit , ma la meseria la era, ampò, zis grana, (desché utró, perauter).
E coscita l’é passà i egn e del ’40 l’é scomenzà la vera con gran cruziament de duc, ajache nesc veies se recordèa ence massa delvers la gran fam padida te la gran vera del 14-18.
Per fortuna, la maor pèrt de la families les aea na vacia o doi (o ence trei o cater), cater o cinch gialines per i eves e vèlch outa na feida per la lèna, ajache la femenes enlouta les era bones de la filèr per n fèr, dò, fianìe e scufons.
L fegn l vegnìa fat beleche demò sa mont; te val l’era dut ciampes.
Noetres bec jiane a scola, no se se cruzièa de nia ence se te n muie de families l’era vèlch père o vèlch fra sot l melitare e no se saea pa nience olache i podessa esser o coche la ge jia. Chiò entorn se cogn dir che amancol bombardamenc no n’aon abù. L’era demò vèlch outa “Pippo” (i ge dijea coscita) che l sgolèa sorafora la val duta la nets e che se l vedea na lum che se moea l ge petèa jù na pìcola bomba. Chi da la caerìa o chi che cognea jir col camion de net i lo saea e i se n vardèa.
Coscita passèa la sajons; d’invern pech regolé, co la neif, e d’istà se se mateèa con nia e siane contenc con pech. A scola per mezmesdì se tolaane dò n raf o n patat; chi che podea n tòch de pan de sièla, ajache enlouta n’era amò n muie che i se fajea pan te cèsa. E che bon che l’era! Se ence che l’era dur, da bec se aea i denz bie forc e canche ciapaane i pomes da Sèn Nicolò, i no curaane e se magnaane ence l chiont, che l ne fajea ben tant che na medejina.
Mariota l’aea doi sores e doi frèdes e la stajea te na cèsa bela neta e rencurèda, ma i no aea né vaces, né ciampes. Coscita, per se enjignèr da magnèr l’era n gran problem. La mère de Mariota la jia a didèr jerjenèr, seslèr e bater la manes pur de ciapèr na pegnata de bièva o de sièla. Canche la tesseres anonaries, dò trei egn de vera, à scomenzà a no dèr più fora nia e la fam e la meseria les é doentèdes amò maores, à scomenzà a fiorir l “marcià neigher”. Ma per comprèr ite tel “marcià neigher” ge volea aer roba da baratèr, ajache ence na sportola de zedoles la no valea più nia.
Zezilia, la vejina de banch de Mariota, la era fortunèda; da la ricreazion la se magnèa duc i dis n bel pom śal e ros. La ge fajea gola a duc i etres bec ma, che volede fèr, ela la podea, la era de cèsa bona; i sie i aea n pìcol alberch/ostarìa e i aea l met de se comprèr mingol dededut. Chesta Zezilia, dò che l’aea fenì de se magnèr sie pom, la ge dajea l chiont a una o l’autra de sia compagnes, chela che ge comedèa o che ge fajea più a scusa te chel moment. Sessaben che Mariota la no era mai anter chela bezes “fortunèdes”.
Mariota perauter l’aea sia sodesfazions enceben che la era pureta e n muie famèda, ma la era bona te scola. Ela la lezion la la saea semper belimpont e la era bona sibie de conc che de dut l rest. Coscita no ge mencèa mai i complimenc del maester. Na dì che che i cognea fèr la proa de conc, Zezilia la era grama ajache la no saea nia, la era zis zompa te scola e la podea se la blaghèr demò de sò bel pom chécen. Coscita Zezilia la ge à dit a Mariota che se i l’aessa lascèda decopièr la proa de conc, ela la ge aessa dat l chiont del pom. Mariota la se sentìa jà l saor douc del pom te bocia. Embendapò, Mariota l’à mantegnù la parola e la ge à lascià decopièr la proa, zenza che l maester se n adae.
Mariota da la ricreazion la spetèa che Zezilia la fenisse de se magnèr l pom ma, che delujion, l chiont l’é rua endodanef te man (e sot i denz) de la peconta de semper.
En chela dì Mariota à vaà, la se n’à abù permèl e amò anchecondì, dò passa 70 egn, vèlch outa ge vegn tel cef chesta delujion. Ela perauter te la vita la é stata fortunèda, la se à fat na bela familia, la stèsc delvers e aldidanché la pel se magnèr duc i pomes che la vel, ence zenza schiufa e zenza chiont.