Te sala no lé lum. L publich tegn l fià. Ela te mesa sala, regolèda demò de n vel de chiffon bianch. El da l’autra pèrt -anter ic doi demò l biot parquet; lizech e lumenous desche n spieie…te chi moments dant che pèrte la pruma batudes, la pruma notes, che somea lènc sècui, ogne pìcol moviment de sia vita da balarina, ogne vèrech fat en ponta, en ponta de bal, ge passa dedant - l’é passà egn da canche ela balèa con el, da canche i era dò e dò sui parquets del mond, enlouta canche l parquet l’era desche èga de mèr e ic… i petolèa la ones con si piesc, i ge sofièa sora, i les petenèa…
El se recorda amò canche ela l’era dutun con el sun chi parquets fora per l mond, l son de la mùsega, sie brac, la mans e i deic, la giames, i piesc… duta ela se moea descheche se fossa stat ela medema la notes de la mùsega descheche se fossa stat ela medema l làpisc che fajea dessegnes sun papier bianch per en fèr na gran òpera. El ge jia dò, l dessegnèa per ela la ombries, a cheles che ela doi segonc dò la ge fossa jita dò… na vèlch outa ence amò dant che el l ge les dessegnasse, ela indirao la les sentìa jà ruèr e… la doventèa desche na foa che se mef al vent, na, desche na goma, desche na piuma, desche el.
Canche la se moea con el sun la notes i doventèa dutun, dutun col publich, dutun col parquet; - da enlouta l’era passà egn - i no se aea mai più vedù ne scrit ne sentù, i no se cognoscea più. Ela no ge la fajea più a pissèr che sora n pech, bele n medeat, l’aessa cognù endodanef se mever sun na mùsega coscì sia e purampò ge jir dò a ombrìes coscì tant desmentièdes -l’era passà massa temp e i no se cognoscea più.
Da canche en chela maladeta dì n auto l’aea ciapèda sot, l’aea cognù lascèr aló de petolèr la ones sun n parquet internazionèl nota dò nota e sia vita la era doventèda trista e grija. Da enlouta mai più l’aessa volù pestèr sun n parquet, nience dò, nience canche incomai l’era passà egn e ela la se aea beleche remetù, da enlouta i no se aea mai più scontrà, mai più vedù.
Zacan, te segonc, menuc, che somea no aer mai fin, la pruma notes de la rumba, sia rumba, taca a dessegnèr la ones sun parquets - el tegn l fià, gé sà de no se recordèr più che ombries dessegnèr per ela ge sà de no se recordèr più i moviments a chi che la respon. Panpian, coi brac che se mef sun l ritm de rumba e i piesc vertesc a ciapèr l sgol, la se outa e la se embat te sia veieda te sie moviments de uves e brac, mans e piesc che panpian i se mef envers de ela. Tel chel moment sun n ritm de rumba, de sia rumba, che i porta tel passà, rué vis-a vis, i moviments de l’un é chi de l’auter, i se fon te un soul corp che se mef lijier sora l’èga, che ge fèsc aices a la ones -l publich tegn l fià - desche zacan canche i parquets de la sales da bal i era sies. Te chel prezis moment i doi se scontra per rumbeèr tel prejent, vegnui da n passà incomai desmentià per balèr envers n davegnir amò dut da dessegnèr.

Autora

Claudia Conta
colaboradora

CLAUDIA DORIGOTTI (alias CLAUDIA CONTA)

Mie inom l'é Claudia, i ladins me cognosc desche Claudia Conta, ajache me sà bel durèr mie sorainom de familia ladina per me fèr cognoscer. Per me l'é doventà n inom, n marchie e mia identificazion. Da passa 20 egn laore con e per l ladin e la cultura a 360 degrees. Per me l'é n besegn, n piajer, na pascion fona, tant fona che zenza no son bona de stèr. ... >>