Vèlch mizàcola de storia per dejoujer l percors de le „suffragette“ e coche se é rué al derit a litèr per la eles

La valivanza de deric per la eles l‘é spieie de ziviltà. Dut à cognù vegnir suà e no dut l‘é stat arjont, soraldut no te dut l mond. Ence te la Tèlia l derit a jir a litèr per la femenes l‘é stat arjont demò acà 70 egn, del 1946….

I prumes vèresc
La eles scomenza a domanèr l derit a jir a litèr jà del 1789 canche, endèna la Revoluzion franzousa, te la „Doléance de femmes“ ge vegnìa domanà al nef goern l recognosciment di deric per la eles. Del 1791 ence Olympe de Gouge te sia Declarazion di deric de la ela e de sentadina la domanèa la valivanza politica e sozièla ma la se à scontrà con Robespierre, che del 1793 l ge à fat bater via l cef. Béleche n centené dò, a la fin de l’800, vèlch Paìsc ge aea jà conzedù l derit a litèr a la eles: l prum l‘é stat la Neva Zelanda del 1893, dessema a valgugn Stac americans. Del 1902 rua l’Australia, del 1906 la Finlandia, del 1913 Norvegia e Danimarca, ma per tropes Paìjes se à cognù spetèr n bon pez, sebenche jà ti prumes del Nefcent scomenzèa via azions e desmostrazions belebon granes del moviment „suffragista“, l grop de eles che soraldut te la Gran Bretagna se batea per aer l sufrage: per chest n giornalist del Daily Mail de London ge à dat l’inom „suffragette“ beleche per les grignèr fora, ma eles con ironìa à tout sù chest inom sotrissan „l GET“ che per ingleis vel dir apontin ciapèr!

N film per contèr la storia : „Suffragette“ de Sarah Gayron
Per ge dèr maor lum a chest moviment e entener chel che l’é stat dovìa, l‘an passà l‘é vegnù fora ence l film de Sarah Gayron „Suffragette“ te l’interpretazion de Carey Mulligan e con Maryl Streep te la viesta de la leader Emmeline Pankhurst, che conta la storia dramatica e piena de coraje de l’emanzipazion femminila te la Gran Bretagna. Duc i personajes del film é ispiré da persones che à vivù realmenter chela situazions anter l 1912 e 1918 e che, de gra a so coraje, sia artenienza e ence al destraboniment di rodoi sozièi per via de la Gran Vera, à spent l Parlament del Regn Unì a aproèr del 1918 na lege per l derit a litèr per valguna categorìes de femenes sora i 30 egn. Più tèrt, del 1928, se é rué al sufrage universèl te la Gran Bretagna tolan ite ence duta la eles sora i 21 egn. L film l‘é dalbon enteressant e, desche dit, l se poja sun persones e fac sozedui, naturalmenter mìngol scurté o fac più scempies tel film, che l‘à ence la bona scenejatura de Abi Morgan e che l se emprevèl vèlch outa ence de imajines storiches. L film ne conta la vita da enlouta, la stenta de la jent e soraldut l sfrutament de la eles. La storia conta de Maud, na joena che laora te na lavanderìa 13 ores en dì te na situazion de meseria, sfrutament economich, sessuèl e de sotmiscion. Da zeche ora la rua a contat col moviment de le „suffragette“ che, en pèrt, l‘era metù adum da eles istruides e che podea, ma tropes l‘é stat ence la lurierantes che à protestà e desmostrà per ruèr a na valivanza tant sul lurier che te cèsa, che ence desche sentadines: l derit a litèr l‘era n besegn che serèa daìte ence i etres. L’enrescida tras libres, testimonianzes e documenc à uzà fora che te chi egn la azions era ferùscoles, la eles cognea les endrezèr da nascousc e padir violenzes da duc: omegn, patrons e polizìa.
Zenza voler palesèr l plot del film volesse chiò recordèr demò vèlch en curt del moviment de le „suffragette“ che à sia reijes del 1869 e l ciapa forma amò de più del 1897 canche vegn fondà la „Sozietà Nazionèla per l Sufrage Feminil“. Del 1903 Emmeline Pankhurst dèsc vita a „L’Union sozièla e politica de la eles“ per ruèr a ciapèr l derit a litèr per duta la eles. Sie mot l‘era „deeds not words“, fac no paroles, e per sia azions anter l 1908 e l 1914 la é ruèda ence 13 outes te perjon.
Da chiò inant l moviment doventa più atif con azions ence ferùscoles, desche se encedenèr te la sparàngoles, ge dèr fech a cassetes de la posta o les mocignèr da marmelada; vèlch’outa les à ence destrabonì vedrines e boteighes, tant che più outes l’é stat ence assauc de la polizìa per ge dèr de contra. Passa 1000 eles é vegnudes serèdes via. Te chi tempes la perjon la era tant pesoca che, aldò de l’ejempie de Marion Dunlop, les à scomenzà l scioper de la fam. La polizìa à dezidù l’alimentazion sforzèda che l‘era tanche na tortura: les vegnìa leèdes e oblighèdes a averjer la bocia e les vegnìa béleche sofoèdes da la bòsema che ge vegnìa dat jù.
La jent, ence valgugn ei, à scomenzà a reagir dedant a chesta violenzes contra eles che volea demò vegnir scutèdes e aer valivanza de deric. Per fèr sentir sia ousc più adaut, se emprevaler de la prejenza mediatica e slarièr fora si scartabìe che domanèa l derit a litèr per la eles, del 1913 Emily Davison, adum con de autres, l‘aea tout pèrt al derby de Epsom olache, a la prejenza del re Giorgio V, la se à petà sot n ciaval e la é morta. Pèrt de la storiografìa no à amò deldut deschiarì se l’é stat n at de protesta volontèr o n azident; purampò la imajines de sia sepoltura, olache l’é ruà adalèrch passa 6000 eles, l‘é stat na gran manifestazion de solidarietà per la eles e les é ence te la pèrt finèla del film.

No demò l derit a litèr e autra curiositèdes storiches
L moviment feminin per l sufrage no domanèa demò l derit a jir a litèr: la eles domanèa na valivanza politica ma ence giuridica (aer i medemi deric e doeres), sozièla (poder ruèr a lurèr te duc i ciampes de lurier) e economica per esser indipendentes. Endèna la Gran Vera la femenes à cognù e podù fèr de de dut e chesta l’é stat dalbon la sburla che dò la Vera à avert el troi ence per l recognosciment de neves deric. Enteressant l‘é ence recordèr che del 1755 te la Repubblica Corsa duc e dutes chi sora i 25 egn podea jir a litèr: chest derit perauter à regnà pech, ajache del 1769 la Franzia à ocupà e tout ite la Corsica e dut l‘é stat tout demez. Demò co la „Comune“ de Paris del 1871 la Franzia ge conzet endò l derit a litèr a la eles, ma l vegn de fata tout demez n‘autra outa co la fin de la „Comune“ e recognosciù te la Franzia demò del 1944 .
Purampò, jà sobit dò la Gran Vera, vèlch Paìsc ge recognoscea a la eles l derit de jir a litèr: anter chisc l’Union Sovietica desche ence l Canada, che ge conzet l derit a litèr a la eles del 1918, l’Olanda e la Germania del 1919 e i Stac Unii del 1920; enveze la Turchia del 1926 e un di ultimes Paijes a recognoscer chest derit l‘é l Bhutan, del 2008.
E co ela pa jita te la Tèlia? Chiò demò del 1945 l‘é stat istituì l sufrage femminil per la litazions aministratives e del 1946 duta la eles de 21 egn à podù jir a litèr ence per l referendum e la litazions politiches.
Purampò recordon che dant de l’Unità de la Tèlia te la Lombardia, sot l dominie austriach, la eles che aea l met e che rejea enstesses si bens podea jir a dèr jù sia stima litèla a livel local e te vèlch Comun les podea ence vegnir litèdes. Te la Toscana e Venet les podea tor pèrt a la litazions ma no vegnir litèdes, chest aldò de n decret del 1849, seben che les cognea aer n tutor ……purampò l’era n prum sedim che l‘é stat tout demez canche se à abù l’Unità d’Italia del 1861. Sot la spenta de valguna eles lombèrdes l‘é stat fat dotrei tentatives de dèr amò inant e de slarièr fora sun dut l teritorie l derit a litèr enscin entorn la fin de l’800, ma nia l‘é jit inant. Pèrt de la storiografìa disc che l moviment de la eles te la Tèlia l‘era despartì e no assà zach per ruèr più inant; purampò met pegn recordèr la fegura de Anna Maria Mozzoni che del 1864 scrivea che la ela cogn reagir a chesta situazions e domanèr de poder amàcol litèr, se no ence de poder esser litèda. Enlouta vegnìa tirà ca la vértola che la eles, per via de sia mestruazions, no podea aer „n sens equilibrà de la giustizia“ ma Anna Maria Mozzoni ge dajea de contra a chesta afermazion e, del 1877, l’à portà dant la pruma petizion per ge dèr l derit de litèr a la eles. Dò na discuscion a la Cambra di Deputac l‘é stat petà dut en tèjer. De eres tentatives e intervenc publics de la Mozzoni no à abù bon ejit ma ge à dat na spenta a la revendicazions del derit a litèr per la eles. L prum ejit l‘é stat arjont del 1890 co na lege che ge dajea l met a la eles de litèr e de esser litèdes ti consees de aministrazion de istituzions de benefizenza. Del 1881 Anna Maria Mozzoni e Paolina Schiff à metù sù a Milan la „Lega promotora di enteresc feminiii“; del 1903 desvaliva sociazions se met adum tel Consei nazionèl ciolà te l‘ International Council of Women e del 1905 vegn metù sù i comitac pro –sufrage feminin. L’an dò, del 1906, l‘é stat metù dant na petizion firmèda ence da Maria Montessori, ma zenza ejit. Te chi egn ence Anna Kulischoff del partit sozialist scomenza a lurèr per l sufrage feminin ma la troa pecia oreies, ence te so partit, tant che co la lege Giolitti del 1912 se rua a n sufrage universèl de duc i ei che aea compì 21 egn bogn de lejer e scriver, e sora i 30 egn ence i analfabec omegn podea jir a litèr. De la eles no vegnìa rejonà e da aló se à slarià fora amò de più l’azion di comitac pro litazion per la eles, ma l crepèr fora de la Gran Vera à petà endodanef dut en tèjer.

Dò la Gran Vera te la Tèlia
Del 1919 Don Luigi Sturzo, fondador del Partit Populèr, à metù te so program politich l derit a litèr per la eles che l‘era stat metù ence tel manifest di „Fasci de combatiment“ e l goern, ai 9 de mèrz del 1919, l‘à aproà n orden del dì che pervedea l’amiscion de la eles a litèr dò che fossa stat prejentà n dessen de lege: chest l‘é ruà a la aproazion de la Cambra di Deputac ma mai al Senat, ajache la legislatura la é sutèda…. la leges che speta aproazion te chest cajo les vegn arjumèdes. Del 1923 Mussolini ge empromet endò a la eles l derit a litèr, amàncol tel ciamp aministratif, ma demò per eroines de la Patria, mères o vedoves de morc en vera e per la eles istruides…..Chesta lege contèa pech o nia, soraldut dò la reforma del 1926 olache Mussolini à baratà fora i ombolc con podestà che, apede i conseieres de comun, i vegnìa nominé dal goern. Del 1928 vegn descancelà deldut l derit a litèr. Dò l fascism vegn endò domanà l derit a litér per la eles da pèrt de duta la rapresentazes feminiles di movimenc antifascisć che, de november del 1944, à dat jù na petizion al Goern de Liberazion Nazionèla: ai 30 de jené del 1945 vegn fat fora l derit a litèr per la eles de 21 egn. Tel decret Bonomi no vegnìa però rejonà del derit de esser ence litèdes: per chest l’Unione Donne Italiane ai 11 de firé del 1945 domana inant chest derit, che l vegn conzedù per la eles con amàncol 25 egn con n auter decret ai 10 de merz del 1946.
La pruma litazions aministratives olache ence la eles à podù jir a litèr les é states a partir da de mèrz del 1946 e la pruma litazions politiches ai 2 de jugn del 1946.
De mèrz del 1946 l’89% de la eles é jites a litér per i comuns e zirca 2.000 eles é ruèdes te consees comunèi, 2 é doventèdes ence omboltes: Ninetta Bartoli per la DC a Borrutta te la Sardegna e Ada Natali per l PCI- PSI a Massa Fermana te le Marche. Ai 2 de jugn dutes à podù endò jir a litèr per l referendum istituzionèl : monarchia o republica e per l’Assemblea Costituente olache l‘é ruà ite 21 eles. 5 de chestes, Maria Federici, Angela Gotelli, Nilde Iotti, Teresa Noce e Lina Merlin ence anter “l comitat di 75“ per lurèr fora e portèr dant l projet de la costituzion republicana che, te l’articol 3, ge garantesc a la eles na valivanza de deric te ogne ciamp.

La pruma eles te la cambra di botons a Roma
Sun 556 deputac 21 l’era la eles litèdes per l’Assembea Costituente, l 3,77% de duc: les era dutes studièdes, 12 con laurea, con desvalives mestieres e les reprejentèa mìngol duc i partic da enlouta. Dutes aea tout pèrt a vèlch maniera a la Resistenza. Met pegn recodèr amàncol chiò i inomes de chesta eles, la prumes a poder ruèr te la cambra di botons a livel nazionèl: Adele Bei sindacalista, Rita Montagnana che adum a de autres à metù su la Unione Donne Italiane, Bianca Bianchi che enlouta l’aea ciapà l dopie de la stimes de Sandro Pertini, Laura Buachini, Angelina Merlin cognosciuda per sia batalia contra la prostituzion e per aer volù fèr tor demez dai documenc la scrita “fi de NN” e la clausola del nubilat ti contrac de lurier, Nilde Iotti che vegnarà litèda inant amò enscin del 1999 e sarà la pruma ela presidenta de la Cambra di Deputac anter l 1979 e 1992, Elisabetta Conci, Maria de Unterritcher Jervolino che la fèsc pèrt de la comiscion per la cordanzes internazionèles luran con De Gasperi a la tratatives con l’Austria per la cordanzes sul Südtirol, Filomena Delli Castelli, Angela Gotelli, Maria Federici Agamben che la met sù la sociazion nazionèla families e migré e l‘é una da la fondadores del Zenter Talian Femminil.
Nadia Gallico Spano, Teresa Noce, Ottavia Penna Buscemi, Angela Guidi Cingolani, chesta ultima anter la pruma eles che tol pèrt al moviment per l sufrage feminil, l’é ence la pruma ela con tessera del partit Populèr; la sarà anter i fondadores de la DC e tel goern De Gasperi la vegnarà nomineda sotsecretèr a l’Industria e Comerz, doentan coscì la pruma ela a ruèr te n goern. Teresa Mattei del 1946 l’à 25 egn e l’é la più joena deputata del Parlament; endèna i lurieres de la Costituente la sarà bona de fèr meter ite te l’art. 3 l’esprescion fondamentèla: “L’é doer de la Republica tor demez empedimenc economics e sozièi che fera la libertà e la valivanza anter sentadins”. Angiola Minella Molinari, Maria Nicotra Verzotto, medaa de òr al valor per so empegn desche “crocerossina”; del 1946 la ciapa passa 22.000 stimes e la tol pèrt a la comiscions parlamentères de enrescida su la meseria e su la situazion di perjonieres: la se dèsc jù ence per la defendura de la lurierantes mères e per varder dò i libres per bec. Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, che del 1946 la se cruzia de deric de la eles ence desche vize presidenta de la Federazion Democratica internazionèla feminila. Per so empegn politich e zivil la provinzia de Milan ge dajarà la medaa de òr: En ultima recordon Vittoria Titomanlio, litèda per 4 legislatures, che la se cruziarà soraldut de lurier e previdenza sozièla.

E dò chest chèder storich n curt referiment al dì d’anché : aldò de l’analisa anuèla de l’Open Polis 2015, la Tèlia con n 30% de parlamentères eles, la é a l’11^ post sui 28 Paijes de l’Union Europeèna, olache l prum post l’é de la Svezia, che l’à l 44% de eles tel Parlament, e l’ultim de l’Ungheria olache, sun 199 parlamentères, l’é demò 20 eles, l 10,1%.

Autora

Anna Mazzel
Redadora

Mi inom é Anna Mazzel, son nasciuda a Cianacei e vive anter Fascia e Busan. E' studià scienzes politiches, fat n master su la istituzions europees, un su la mediazion di conflic e na gran scola de vita tres i tropes viajes che é fat da l'Africa a l'Asia, Brasil, Nicaragua, Salvador e Guatemala e duc chi che amò à da vegnir. Laore desche programmista regista te la... >>