La crosa prijeda ie cunesciuda per si carateristica de lascé tres la lum dl surëdl. N valguna nfurmazions sun la crosa y sun la produzion de decurazions y giuei

Crosa Capiz – Śën d’instà che n va al mer possen povester abiné una o l’autra crosa. Na crosa drët prijeda ie la crosa Capiz, tlameda Placuna placenta. Chësta ie na crosa dla familia dla Placunidae y viv tl ozeann indian dal golf de Anden nchin al mer cinëisc. L inuem ala dala provinzia Capiz sun la ijula Panay tla Filipines ulache n la possa abiné da trëi a vint metri sot a l mer. La crosa Capiz à na grandëza da 5 a 18 cm, ie bëndebo’ plata, sutila y belau turonda. La possa nce avëi de pitla perles che vën adurvedes tla industria farmaceutica. La crosa Capiz ie fata de calciumcarbonat y lascia tres la lum dl surëdl. Propi per chësta carateristica àla na gran mpurtanza economica. Bele tl 16ejim secul univa la croses adurvedes dai spanuei per fé scipes di vieresc. Ti ultimi ani se à l numer de croses dassënn smendrì. Mé tla Filipines vën la croses de Capiz dassënn scunedes dal stat, che à metù su lizënzes y zones de prutezion. Nteressant iel nce coche la crosa Capiz se multiplichea: la croses dà ju i spermies o i ueves tl’ega ulache l se fej pona i pitlischimi ueves. Do doi enes ie pona nasciù n tier nuef, che sta sun l paltan.

L artejanat

La produzion de decurazions y giuei cun croses Capiz ie n gran lëur. Cun na mascin vën la croses taiedes ju a na maniera che les giape la forma che n uel. Do che les ie unides lavedes vënieles metudes adum cun d’autri materiai per fé lumes, “candelieresc” o d’autra decurazions y giuei. Datrai vën i prudoc nce ntënc. A fé taieresc, vases o copes ne tleca nia mé una na crosa: n valguna croses muessa unì blandedes y platedes ora sun la forma che n uel giapé. Do che l prudot ie sut, l lëuren mo ora nchin che l ie njenià per l trasport. La luegia de produzion a Minglanilla, dlongia Cebu tla Filipines à 70 lauranc y laurantes y fej decurazions, vases, taieresc y giuei ora de croses de Capiz. Nce chësc partner dl marcià rëidl à coche obietif de garantì n lëur zënza discriminazion dl’ëiles y dla persones cun handicap o amaledes de HIV. I lauranc lëura 48 ëura al’ena y giapa n davani rëidl cun chël che l possa n gran pert unì schivà l lëur di pitli mutons. I lauranc vën nce paiei sce i se amala o sce i à vel’auter nzidënt. Sëuraprò giapi nce l furnimënt adatà per scuné si sanità, n’assegurazion de malatia y na pension. Prodoc cun croses Capiz possen cumpré tla Butëiga dl Mond a Urtijëi.

Butëiga dl Mond