L’é bel jir a pé canche leva l soreie. L’é l moment iust per pissèr. Uzèr i eies su la monts che muda color deida a mudèr prospetiva. La monts les é dant grijes dapò les ciapa un color sul brun-violet e canche pian pian leva l soreie les deventa de n colp de n bel color resa-checen. Se ge disc, saon ben, “enrosadira”. Chesta parola parten da secoi a nosc popul e fosc l’é la parola ladina che sion più afezioné.
La spazierèda pea demez da Pera erua fin sa Muncion, passan per Ronch. Picola viles de Fascia. N vièl da duc i dis, per mever fora la giames e lascèr jir l cef, pec chilometres ma che merita per i ciantons e i colores. Zeche de cognosciù ma che vigne di pel vegnir descorì indodanef.
La Veisc la rua chiò a mesa val, belebon teisa, no l’à più gran prescia. I rufes che da ades inant se trèsc ite te ela no muda trop de chest ruf che l’é paron te la val, n cont de èga, sessaben. Da doman prest somea un veie co la piva che se magna la natura vejina. Sia broja la cor i cescogn e sie rumon el ne recorda la conties e la stories da zacan, de omegn de sas, ègues robèdes e reìnes tradides.
La pontes del Larsech l’é la prumes a esser tocèdes dal soreie, almanco a veder da cajù. Sion picoi e picoles e tocion tera. Se fossassane ucìe te chest moment podessane veder zeche de maraveous ma se encontenton, descheche ne à ensegnà nesc giaves zacan, canche viver su per la monts no l’era sorì e zenza turism la vita la era delbon senestra. Se encontentèr l’era la condizion per viver e soraviver.
La vila de Mazin la é particolèra. L’à de beliscima cèses da zacan, valgunes metudes a post; autres amò no. Picoi tesaurs de la tradizion ladina. Mazin à na storia veiora. Molins, sies, tobié no mencèa. La pedies les è amò chiò, te la cèses, la strèdes e ti toponimes. La devozion populèra ne conta de fè, de jent che cherdea e se lascèa vardèr via dai sènc e da la Madona. Chèdres, afresc, icones, fac con amor e bendespes de bona fatura.
Mazin l’é un paisc che somea no stèr sorì su la pères del ruf de Udai che l’à sciavà tel temp na val erta e senestra. El Polenton e el Mantel – ujes per ruèr sun Antermoa – inché romp la prospetiva, somea beleche di aer sora l cef.
Fosse da jir su per Ronch desche chela besties del mèr che va indò, i "gamberi". La veduda sul Sela inché la é straordinèra. Se é amò basc per veder l Sas Piat e l Saslènch, i é sconec dai costogn de Boresch, fosc un di lesc più panoramics de duta la val. Alò, per l bel, meritasse viver, o se no auter, morir.
L vièl va su pian, piajegol. De là da nos, l Dos di Pigui olache se à troà i resc de un ciaslir. Un retroament che ne dèsc da pissèr che te val stajea jent enfin dal 500 inant Crist. N bel bracialet ne conta de prejenza femenila che da temp no l’aea più carater viajador. Coscita che podon creser che femenes e omegn vif te Fascia da almanco 2500 egn. No l’é un temp proprio lonch ma mpò assà per poder dir de aer reijes fones e ben enravisèdes.
La picola vila de Ronch la é proprio belota, la varda fora amò desche zacan. Se jissane indò tel temp no mudassa trop: la picola scola, la cèses fates su en economia da families nia emparentèdes ntra de eles, la sieves te n temp. Ronch l’é n paisc intim, con pecia cèses e pecia jent, che vel esser lascià en pèsc dal temp e dai viajadores che con el no à nesciun leam.
Jon amò insù e la val la é ades sot de nos. Sas da la Undesc e da la Doudesc les é vis-a-vis e no le è amò tocèdes dal soreie. Les resta te la sombrìa ma la lum se fèsc inant e schiaresc la pèra, tel medemo temp la lascia amò tel scur la val. L coston chiò tedant l’é Bufaure con Sas da la Crousc, bosc e vièi olache ence de aost se pel jir a pè e amò se sentir soi.
Muncion l’é na veia vejinanza, coscrita almanco de Mazin. L’era un paisc che ge dajea lèrga ai foresc, per chel temp, jent che ruèa da val vejines, todesces o talienes, e chieria n lech ola poder viver. Coscita conta la memoria de la jent de Muncion e soraldut i sorainomes de chesta jent.
La cèses les é biotes ladines. N valgunes les è states metudes a post da foresc ti egn olache se venea bolentiera la roba veia. Inchecondì la jent de val la se compra danef ite chel patrimonie e la ge tegn da nef a l’arpejon de nesc veies. Trop l’é ben ja jit perdù, desche pèrt de chela bela rejonèda ladina che se no vegn rencurèda a doer te n pèr de generazion la jirà perduda deldut.
Zacan se aur l ciadin de Gardecia. Fosc chesta l’é la pèrt più cognosciuda de Fascia. Chi él tel mond che no cognosc le Torn del Vaiolet? E l Ciadenac de Antermoa? A la dir duta, l’è proprio un bel ciadin. I libres de viajes i lo met desche una de la 10 robes da veder dant de morir. Nos sion fortunè a l’aer veduda mile e mile outes e fossa bel se tirèr de lo ite, soraldut da chest ora, con chesta lum e chesta pèsc. Ma cognon dèr de outa e se n arloèr ja Pera.
La via Crucis la é stata metuda a post da pech temp ma la era stata fata del 1770. Ei, ja de chi tempes i ruèa su per chest vièl per recordèr la Pascion de Crist. Enlouta Fascia dombrèa pech più che 4000 ènemes, inchecondì i fascegn i é passa 10.000. Ju per chest vièl l’é passà sacontanta jent per jir via Sen Jan a messa, a sepoltures o a nozes. Ades nos jon a pè per l bel de jir a pè, zacan l’era l soul vièl per ruèr ju te val, ja Pera.
La pruma cèsa de Pera, Pera Mula à inom chest post, se se consciderea la prospetiva de chi tempes, la fontèna de l’èga, l’é l veie mulin, la Cèsa del molinaro, apontin. Dut de chest cianton l’è belot, la cèses fates fora e cheles da meter a post. L’è pa bel veder che l’è amò cèses da meter a post, fèsc pissèr che valgugn, do da nos, podarà amò se fèr fora na cèsa da zacan. No dut cogn esser per forza metù a post, slizià ju e embeletà. L massa perfet no l sa da vera, enscioma no l conta la storia vera de un paisc. L riscia de restèr na finzion demò per l delet di sciori.
Pera l’é ence l paisc olache l’è nasciù Tita Piaz, l Diaol de la Dolomites. Na persona originèla che extra a l’amor per la monts, l’aea na gran pascion per la iustizia. Te Pera se se recorda amò de el e de so impegn tel sozièl e soraldut canche l jia a perorèr grazies per families desfortunedes o jent che aea perdù si deric. Tita Piaz l’é stat l prum e di pec sozialist de la val de Fascia del Nefcent.
Sia sor, Maria Piaz, à orì la strèda del turism per la val de Fascia. La uties su per i jouves e la forenadoa del Sas Pordoi l’é sia creazions. Sia storia meritasse de vegnir contèda te un roman tant la è bela e pascionanta. Ence la cèsa de chisc doi i l’à metuda a post. Pecià, fosse bel veder amò chela brees olache chisc doi se fajea da mat zenza saer che per sia capazità de mudèr la robes i fosse stac recordè per tropa generazions.

Autora

Olimpia Rasom
Redadora

Cresciuda te Fascia, vive a Busan con chi de ciasa. Me piasc scriver de fémenes, contar sia stories, cognoscer sia vites. Da canche é scomenzà mia enrescida per l dotorat su la eles ladines, no é più lascià lò de scriver con eles. Mete adum ence documentars e reportage per la tv, no demò su la fémenes, e mete a jir picola enrescides e evenc.

Nata e cresciuta in val di Fassa, ora vivo a Bolzano ... >>