Bianca sta belau for te ch’l cianton de ch’la cërta crujeda che duc cunësc y ulache duc chëi che passa la vëij riesc. L ie la crujeda ulache na streda vën da lajù su, una da lassù ju, una da laite ora y una da lavia ca. I chemeri che vën da lajù su ie i plu ciaculons. I conta datrai nce velch de sé nstësc y se lascia plu dl’aurela. Chëi da lassù ju ie al cuntrer chëi che damanda danora l priesc y che fej dut bel debota. I chemeri da laite ora ie i plu chiec. I ne rejona tan che nia y ti dà l plu suënz mo na bona man leprò. Y chëi che vën mé da l’autra pert de puent ca, ie chëi che mët l plu verda che deguni ne i vëije y che ie l plu da ulëi mel. Bianca se ndebita uni iede canche n tel ti vën permez. L plu gën ala perdrët i chemeri da lajù su, ajache pra chëi possa nce ëila datrai cunté velch de sé nstëssa. N valguni ti damanda coche la à inuem y da ulache la vën.

Autora

Rut Bernardi
Culaboradeura

*1962, de Urtijëi te Gherdëina, viv a Tluses. Rujeneda dl’oma: ladin. Stude de romanistica a Dispruch. Ncëries de nseniamënt tla universiteies de Dispruch, Turic, Minca y Bulsan. Trasmiscions cultureles per la televijion y l radio dla RAI-Ladinia. Cursc de ladin y traduzions tl ladin y dal ladin.
2003 ann de stipendium a Viena. 2004 pest de sustëni „Walther von der Vogelweide“ da pert dl ... >>